Оглас за јавна набавка број 04568/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 04568/2021 објавен на 18.03.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Осигурување на имот и опрема и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Друштво

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:  

      • Дел 1–Осигурување на имот и опрема –Осигурување на имот и опрема од пожар и некои други опасности и парични средства од пожар и кражба (во каса и при транспорт) и уметнички слики од пожар и кражба, –Осигурување на катни гаражи (имот и опрема) (пожар, машини од кршење, стакло од кршење) без франшиза и со откупена амортизација и –Осигурување на Национална арена „Тодор Проески“ во Скопје–имот и опрема (пожар, машини од кршење, стакло од кршење) без франшиза и откупена амортизација.
      • Дел 2–Осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода) –Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) 24/7 просторно и временски неограничено.
      • Дел 3–Осигурување на работници од ризик смрт од болест –Осигурување на вработени од ризик смрт од болест 24/7 просторно и временски неограничено.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b3e52e98-c7d2-49a2-adcb-fce697268a8e/1

Share This