Оглас за јавна набавка број 05145/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 05145/2021 објавен на 26.03.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалните објекти АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2 во Битола и објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.11 во Охрид

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95ad3f11-343d-406f-98e4-81de31bb8a51/14

Share This