Оглас за јавна набавка број 06193/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 06193/2021 објавен на 13.04.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар

 

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/63c7b0d6-e56b-463d-8be1-d5ef8a75a870/14

Share This