Оглас за јавна набавка број 09277/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 09277/2021 објавен на 02.06.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на опрема за видео надзор и одржување и сервис на видео надзорот во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје

  • Дел 1–Одржување и сервисирање на видео надзор во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје, согласно описот и единечните количини во Техничките спецификации, и тоа на следните места (локации) – Седиште на акционерското друштво ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје – „Национална арена Тодор Проески“ ул. „1732“ б.б., Скопје – Катна гаража „Разловечко востание“ ул. „Мирче Ацев“ бр. 2, Скопје – Катна гаража „Солунски конгрес“ ул. „1740“ бр. 11, Скопје – Катна гаража „Кресненско востание“ ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 9–а, Скопје – Катна гаража „Смилевски конгрес“ ул. „Иљо Војвода“ б.б.“ Скопје и
  • Дел 2–Набавка на опрема за видео надзор, согласно описот и наведените количини во Техничката спецификација (со монтирање на истата).

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fde1fe64-64d4-4960-8f20-cf7a0c1018cd/14

Share This