Оглас за јавна набавка број 11225/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 11225/2021 објавен на 01.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за вршење на контролни прегледи потребни за добивање на Сертификат за стадион и безбедност на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e02b9529-066c-4714-8bd3-c14ca7b4fcd3/13

Share This