Оглас за јавна набавка број 11514/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 11514/2021 објавен на 06.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c0eac51e-d0bc-4b74-8e9e-6221dda4cf41/1

Share This