Оглас за јавна набавка број 12340/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12340/2021 објавен на 15.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање и поправка на службени патнички возила и моторцикли

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/708b3e3e-17ad-47ea-9591-beca0b2e1a25/14

Share This