Оглас за јавна набавка број 12423/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12423/2021 објавен на 16.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Телекомуникациски услуги во мобилна телефонија

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/99f06f35-04a9-46d4-a76d-bb72ff9ea187/14

Share This