Оглас за јавна набавка број 12521/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12521/2021 објавен на 19.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на лична заштитна опрема (ЛЗО) и работна облека (за обезбедувачи на имот и лица)

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/448939e7-1409-4ff2-95ff-993a76f95a8b/14

Share This