Оглас за јавна набавка број 12740/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12740/2021 објавен на 21.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9757a2aa-0bfb-4870-84d1-78ce21d73f38/14

Share This