Оглас за јавна набавка број 12896/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12896/2021 објавен на 23.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за технички прегледи и периодично испитување на системи за громобранска заштита и заземјување на катни гаражи и „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/edfd01e2-d736-4e00-a9ef-8aa6db487280/14

Share This