Оглас за јавна набавка број 13395/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13395/2021 објавен на 30.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Изработка на проектна документација за објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.11 во Охрид

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d786b4e-2af7-4c0d-98c7-e48ee5a0dbf8/1

Share This