Оглас за јавна набавка број 15009/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15009/2021 објавен на 27.08.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b4203e9-62ec-4696-9bea-78ecebb1e100/14

Share This