Оглас за јавна набавка број 16025/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 16025/2021 објавен на 16.09.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/77c59795-023a-432c-a1ef-e5a3e5e60f38/14

Share This