Оглас за јавна набавка број 17045/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 17045/2021 објавен на 30.09.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6f12dcee-6823-4c56-a6cc-25b8e43a32ac/1

 

Share This