Оглас за јавна набавка број 18633/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 18633/2021 објавен на 29.10.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје и обврски во гарантен рок

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c181dcbd-2111-42a4-bf4f-e95fd5e7395f/1

 

Share This