Оглас за јавна набавка број 18913/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 18913/2021 објавен на 04.11.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање и поправка на службено патничко моторно возило–марка BMW

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb75cf72-50d7-4450-8a54-b47cbffcd6f9/14

 

Share This