Оглас за јавна набавка број 19433/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 19433/2021 објавен на 15.11.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на смет и снег на катни гаражи, на „Национална Арена Тодор Проески“–Скопје и на сопствен административен простор во Дирекција и Подружница Скопје

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7e0c7abe-319e-48a3-8029-1d54f5581bae/1

Share This