Оглас за јавна набавка број 20469/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 20469/2021 објавен на 27.11.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Серверска опрема за системот за интероперабилност

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c956e120-8c13-4854-89d7-73b479c32718/13

Share This