Оглас за јавна набавка број 21800/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 21800/2021 објавен на 17.12.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/28ed8509-a570-4ebf-bbf0-7c635945982d/14

Share This