Оглас за јавна набавка број 22480/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 22480/2021 објавен на 29.12.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Градежни работи за изградба на објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар

Линк до Бирото за јавни набавки: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/508f2f87-c67b-484f-a081-a352d91ec834/1

Линк кон Проектната документација и останатата документација по оглас број: 22480/2021, со корекција во делот Основен проект–Архитектура, каде се менува Шемата на столарија: https://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/DokumentacijaJN22480-2021.zip

Share This