Оглас за јавна набавка број 09918/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 09918/2019 објавен на 14.10.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Б-4 Лозов Расадник ул. „Питу Гули“ во Свети Николе

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект КП 9284 КО Св. Николе, ГП Б4 – Лозов расадник Општина Св. Николе, утврдени во Предмерот изработен од Проектантот ДПГИ СТУДИО АТРИУМ ДОО Штип

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e699f2cb-30b6-4984-b3a4-22a33737ac18/1

Share This