Оглас за јавна набавка број 18956/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 18956/2020 објавен на 14.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на канцелариски материјали

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака на канцелариски материјали–фотокопирна хартија, пенкала, моливи, калкулатори, обрасци, папки и друг потрошен канцелариски материјал, по дадена спецификација, сукцесивно во текот на 2 (две) години..

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6712c4c-eb15-4849-8d51-a76bfef32849/1

 

Share This