Оглас за јавна набавка број 19197/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 19197/2020 објавен на 17.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Закупување на простор за објава на огласи и известувања во новинско издавачки куќи

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за објавување огласи (огласи за продажба и издавање на станбен и деловен простор, огласи за вработувања, соопштенија, известувања и други објави) во печатени дневни медиуми за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје за времетраење од 2 (две) години.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/646d9b14-94e0-4f2f-a8fb-a4b9ea3325ad/14

 

Share This