Оглас за јавна набавка број 19946/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 19946/2020 објавен на 30.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни и машински работи за изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје, дефинирани во Предмерот за тендерската документација.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a10aaa97-7983-4cd6-96e5-1aa3a7c00797/13

Share This