Оглас за јавна набавка број 00050/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 00050/2021 објавен на 05.01.2021 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот за билети и контролиран пристап до стадионот на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот за билети и контролиран пристап до стадионот на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје, согласно описот и единечните количини од Спецификацијата. Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на системот за билети и контролираниот пристап до стадион, замена на делови, материјали и опрема во контролната електронска бариера со три раце, контролна електронска бариера со една пречка, заеднички делови за истите, далечинска команда на бариери, системот за продажба на билети и апликативен софтвер за контрола на влез и излез, интервенции при хаварија и редовни активности поврзани со тековното одржување и се останато кое што е опишано во Спецификацијата.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0857019d-f001-48cb-91e3-e3575cc24950/13

Share This