Оглас за јавна набавка број 16057/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 16057/2021 објавен на 16.09.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Градежни работи за изведба на топловоден приклучок кон градска топлификациска мрежа за објект 1.12 Р.Ц. Аеродром

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f70cf0ad-9af3-4f48-a5a3-6e38612a89c6/13

Линк до основниот проект: ОСНОВЕН ПРОЕКТ

Share This