Јавни набавки во тек

Оглас за јавна набавка број 22480/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 22480/2021 објавен на 29.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Градежни работи за изградба на објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 22188/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 22188/2021 објавен на 24.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 21800/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 21800/2021 објавен на 17.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 21784/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 21784/2021 објавен на 17.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 21086/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 21086/2021 објавен на 07.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на тонери и потрошен материјал за печатари и мултифункциски уреди Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на тонери и резервни делови за печатачи за потребите на вработените во Акционерското друштво согласно Спецификациите со цени за Дел […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 20469/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 20469/2021 објавен на 27.11.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Серверска опрема за системот за интероперабилност Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на серверска опрема потребна за приклучување на Акционерското друштво кон Системот за интероперабилност на Министерството за информатичко општество и администрација со цел електронско поврзување помеѓу […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19437/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19437/2021 објавен на 15.11.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка на Акционерското друштво за изградба и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19433/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19433/2021 објавен на 15.11.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на смет и снег на катни гаражи, на „Национална Арена Тодор Проески“–Скопје и на сопствен административен простор во Дирекција и Подружница Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка […]

Прочитај повеќе