Јавни набавки во тек

Оглас за јавна набавка број 13045/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 13045/2021 објавен на 26.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Хотелски и угостителски услуги Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Обезбедување на хотелски и угостителски услуги, поради потребата за патувања во земјата и странство, каде што Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12896/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 12896/2021 објавен на 23.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за технички прегледи и периодично испитување на системи за громобранска заштита и заземјување на катни гаражи и „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за технички прегледи и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12740/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 12740/2021 објавен на 21.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка на Акционерското друштво за изградба и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12521/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 12521/2021 објавен на 19.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на лична заштитна опрема (ЛЗО) и работна облека (за обезбедувачи на имот и лица) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на лична заштитна опрема (ЛЗО) и работна облека (за обезбедувачи на имот и лица) во Акционерското […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12340/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 12340/2021 објавен на 15.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање и поправка на службени патнички возила и моторцикли Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и поправка на службени патнички моторни возила и моторцикли, согласно описите и единечните количини дадени во Техничката спецификација и Спецификациите со цени. […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12423/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 12423/2021 објавен на 16.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Телекомуникациски услуги во мобилна телефонија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на телекомуникациски услуги во мобилна телефонија–користење на мобилна телефонија 24 (дваесет и четири) часа на ден, 7 (седум) дена во неделата со национален сообраќај кон сите […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11514/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 11514/2021 објавен на 06.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11225/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 11225/2021 објавен на 01.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за вршење на контролни прегледи потребни за добивање на Сертификат за стадион и безбедност на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Извршување на контролни прегледи на „Национална Арена Тодор Проески“ […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09840/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 09840/2021 објавен на 10.06.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Одржување на информатичка опрема Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и одржување на информатичка опрема што е во активна употреба во Друштвото, а истата е надвор од гарантен рок, согласно описот и количините во Техничката спецификација која […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09277/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 09277/2021 објавен на 02.06.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на опрема за видео надзор и одржување и сервис на видео надзорот во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Дел 1–Одржување […]

Прочитај повеќе