Јавни набавки во тек

Оглас за јавна набавка број 17984/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 17984/2021 објавен на 19.10.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година со состојба 31.12.2021 година и Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 17045/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 17045/2021 објавен на 30.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Месечни прегледи за одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 16057/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 16057/2021 објавен на 16.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Градежни работи за изведба на топловоден приклучок кон градска топлификациска мрежа за објект 1.12 Р.Ц. Аеродром Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни и машински работи за изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 1.12 Реонски […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 16025/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 16025/2021 објавен на 16.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15467/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 15467/2021 објавен на 06.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање, одржување и надградба на систем за електронска евиденција на работно време Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и одржување на систем за електронска евиденција на работно време во АД за изградба и стопанисување со станбен простор […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15111/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 15111/2021 објавен на 30.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка и монтажа на паркинг менаџмент систем со автоматски наплатни паркинг терминали, обележување на паркинг простор и поставување на столбчиња на паркингот „Национална Арена“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и тоа набавка и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15009/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 15009/2021 објавен на 27.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година со состојба 31.12.2021 година и Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13510/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 13510/2021 објавен на 03.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13543/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 13543/2021 објавен на 03.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.10 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13395/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 13395/2021 објавен на 30.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изработка на проектна документација за објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.11 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација, и тоа идеен проект, основен проект со сите фази, […]

Прочитај повеќе