Јавни набавки во тек

Оглас за јавна набавка број 07267/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 07267/2021 објавен на 29.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на материјали потребни за одржување на тревната површина на ,,Национална арена Тодор Проески“–Скопје: тревен бусен, семе, тресет и речен песок, артикли за прихрана и заштита Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на материјали потребни за одржување […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06724/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06724/2021 објавен на 21.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје за Реон 2 и Реон 3 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изложување […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06569/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06569/2021 објавен на 19.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура интерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Спроведување процедура интерна проверка, и тоа 12 и 24 месеци на системот за управување со квалитет во согласност со барањата […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06514/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06514/2021 објавен на 19.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Лиценци за антивирусно решение за персонални компјутери и сервери Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на 350 лиценци со важност од 2 (две) години за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06193/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06193/2021 објавен на 13.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Г.П. 4.17 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05104/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 05104/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на електрични, водоводни и машински инсталации, со системот за греење на теренот на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје, согласно описот и единечните количини во Техничката спецификација. Тековното одржување ги […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05098/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 05098/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за Реон 1 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изложување на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05145/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 05145/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалните објекти АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2 во Битола и објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.11 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05134/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 05134/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за објект ГП 2.3.03 ДУП за ЧЕТВРТ 2 во Прилеп и објект У.П. N9 Сењак 4 во Штип Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на комплетна проектна документација–основен проект со […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 04688/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 04688/2021 објавен на 19.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на аудио систем за озвучување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо […]

Прочитај повеќе