Биографија на генералниот директор

Име и презиме: Зоран Ѓоргијев

  • Место на раѓање: Битола
  • Датум на раѓање: 13.01.1979
  • Контакт информации:
    • Тел: 02/ 2633 -800