Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 18913/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 18913/2021 објавен на 04.11.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање и поправка на службено патничко моторно возило–марка BMW Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и поправка на службено патничко моторно возило–марка БМВ, согласно описот и единечните количини дадени во Спецификацијата со цени. Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb75cf72-50d7-4450-8a54-b47cbffcd6f9/14  

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 18633/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 18633/2021 објавен на 29.10.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје и обврски во гарантен рок Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 17984/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 17984/2021 објавен на 19.10.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година со состојба 31.12.2021 година и Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 17045/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 17045/2021 објавен на 30.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Месечни прегледи за одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 16057/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 16057/2021 објавен на 16.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Градежни работи за изведба на топловоден приклучок кон градска топлификациска мрежа за објект 1.12 Р.Ц. Аеродром Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни и машински работи за изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 1.12 Реонски […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 16025/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 16025/2021 објавен на 16.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15467/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15467/2021 објавен на 06.09.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање, одржување и надградба на систем за електронска евиденција на работно време Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и одржување на систем за електронска евиденција на работно време во АД за изградба и стопанисување со станбен простор […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15111/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15111/2021 објавен на 30.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка и монтажа на паркинг менаџмент систем со автоматски наплатни паркинг терминали, обележување на паркинг простор и поставување на столбчиња на паркингот „Национална Арена“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и тоа набавка и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15009/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15009/2021 објавен на 27.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година со состојба 31.12.2021 година и Ревизија на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13510/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13510/2021 објавен на 03.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе