Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 14812/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 14812/2020 објавен на 09.10.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Превод на деловни документи од македонски на англиски, српски, хрватски, словенечки, босански, црногорски и албански и обратно. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Превод на деловни документи од македонски на англиски, српски, хрватски, словенечки, босански, црногорски и албански […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 14185/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 14185/2020 објавен на 30.09.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Драчевик Б 2.3 XIII бригада во Кочани. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Драчевик Б 2.3 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13405/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13405/2020 објавен на 18.09.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива – бензин, дизел гориво за патнички моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13349/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13349/2020 објавен на 17.09.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Контрола на квалитет на вграден бетон за изградба на објекти со станови наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Видот на набавката е утврден како услуга за вршење контрола […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13246/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13246/2020 објавен на 16.09.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект УB 41 ГП 8 Сарај Скопје. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект УВ 41 ГП 8 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13172/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13172/2020 објавен на 15.09.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12015/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12015/2020 објавен на 20.08.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Интервентно, превентивно и адаптивно одржување на ЕРП систем „ЛУКА 2010“ и ДМС Систем „Оригами“ Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: За Дел 1–Интервентно, превентивно и адаптивно одржување на ЕРП систем „ЛУКА 2010’’ Обезбедување на стручна техничка поддршка и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11727/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11727/2020 објавен на 14.08.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11702/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11702/2020 објавен на 14.08.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на Автоматски систем за паркирање на возила во катна гаража Солунски Конгрес (лифтови,картови и слајдери за транспорт на возила) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11461/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11461/2020 објавен на 10.08.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Одржување, сервисирање и испитување на ПП апарати и стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси во АДИССДП – Скопје и набавка на ПП апарати и опрема Подетален опис на предметот на договорот за јавна […]

Прочитај повеќе