Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 02945/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 02945/2021 објавен на 25.02.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања за потребите на вработените во Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 02591/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 02591/2021 објавен на 22.02.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00133/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 00133/2021 објавен на 11.01.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни пумпи на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00097/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 00097/2021 објавен на 08.01.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни машини на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00076/2021 и измена

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 00076/2021 објавен на 05.01.2021 година Известување за измена објавено на 08.01.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална арена Тодор Проески“”–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00050/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 00050/2021 објавен на 05.01.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот за билети и контролиран пристап до стадионот на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19946/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 19946/2020 објавен на 30.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни и машински работи за изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 3.9 Реонски Центар Аеродром во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19880/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 19880/2020 објавен на 30.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на смет и снег на катни гаражи и на „Национална арена Тодор Проески““–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19846/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 19846/2020 објавен на 30.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП 4.17 ДУП Градска четврт И04 Даре Џамбаз Општина Центар–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација врз основа на 3 (три) концептуални решенија избрани на Конкурс и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19782/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 19782/2020 објавен на 29.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски […]

Прочитај повеќе