Биографија на генералниот директор

Име и презиме: Кристијан Трајковски

 • Место на раѓање: Скопје
 • Датум на раѓање: 25.10.1981
 • Образование:
  • Магистер по меѓународен менаџмент, Економски институт, Универзитет Св. Кирил и Методиј
  • Менаџмент, Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј
 • Работно искуство:
  • 2017 – тековно – Генерален директор на АДИССПДП
  • 2011 – 2017 – Општина Карпош
 • Обуки, семинари, уверенија: Семинари од областа на финансиското работење:
  • Учество на работилница на тема: „Правилно постапување при утврдувањето на надоместоците на плати,расходувањето на движните ствари и ситниот инвентар,предуслов за соодветно евидентирање во деловните книги“, во организација на: Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија
  • Учество на работилница на тема: „Донациите и спонзорствата во јавните дејности, евидентирање на обврските и нивното пријавување кај надлежните органи, ангажирање на волонтери и даночен третман на надоместоците за нивниот ангажман, сметководствено евидентирање на ДДВ, новини во системот на ДДВ, регистрација на физички лица за целите на ДДВ како и теми од областа на трезорското работење“, во организација на: Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија
  • Учество на работилница на тема: „Процесот на буџетирање во единиците на локалната самоуправа и трезорското работење“, во организација на: Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија
  • Учество на советување на тема: „Електронски систем за јавни набавки, Трезорско работење“, во организација на: КОНС 1000 НОНЕ
 • Компјутерски обуки:
  • ECDL Start Сертификат за обука за MS Power Point модул за презентации и MS Access модул за користење на бази на податоци
 • Јазици:
  • Англиски – Bulats Cambridge English Language Assessment
 • Контакт информации:
  • Тел: 02/ 2633 -800