Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 05098/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 05098/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за Реон 1 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изложување на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05145/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 05145/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалните објекти АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2 во Битола и објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.11 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05134/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 05134/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за објект ГП 2.3.03 ДУП за ЧЕТВРТ 2 во Прилеп и објект У.П. N9 Сењак 4 во Штип Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на комплетна проектна документација–основен проект со […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 04688/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 04688/2021 објавен на 19.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на аудио систем за озвучување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 04576/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 04576/2021 објавен на 18.03.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Венец 2 Ламела […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 04568/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 04568/2021 објавен на 18.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Осигурување на имот и опрема и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Друштво Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:   Дел 1–Осигурување на имот и опрема –Осигурување на имот и опрема од пожар и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 03803/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 03803/2021 објавен на 09.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за прв технички преглед и периодични технички прегледи на лифтови и лифтовски постројки Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:  Согласно член 40 и 43 од „Правилникот за користење на лифтови и транспортери’’ (Службен весник на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 03581/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 03581/2021 објавен на 05.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 03423/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 03423/2021 објавен на 04.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Месечни прегледи за одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 02945/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 02945/2021 објавен на 25.02.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања за потребите на вработените во Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор […]

Прочитај повеќе